top of page

Algemene voorwaarden:
 

De praktijk is gericht op kinderen en jongeren van 10 tot 23 jaar. Voor de leesbaarheid van de onderstaande tekst gebruik ik afwisselend de benamingen 'kind' of 'cliënt'.
 

 • Als behandelaar ga ik in de therapie een vertrouwensrelatie aan met de cliënt. Ik ben gehouden aan de beroepscode, derhalve is alle informatie over de cliënt vertrouwelijk. Deze verplichting blijft ook na beëindiging van de professionele relatie bestaan.
   

 • Als behandelaar word ik betaald door de ouders of de gemeente waarin de cliënt woont, maar werk ik in dienst van het belang van de cliënt en volgens de rechten van de cliënt. Dit houdt in dat inhoudelijke informatie vanuit de therapie alleen naar voren wordt gebracht na toestemming van het kind. Het kind is de cliënt.
   

 • De behandelaar verstrekt uit het dossier uitsluitend die gegevens aan derden die relevant zijn voor de legitieme vraagstelling van die derden en waarvoor de cliënt vooraf toestemming heeft verleend. Als de behandelaar op grond van een wettelijke bepaling verplicht is bepaalde gegevens aan derden te verstrekken, dan is toestemming van de cliënt niet nodig.
   

 • De behandelaar is niet gehouden geheimhouding in acht te nemen als hij/zij gegronde redenen heeft om te menen dat het doorbreken van de geheimhouding een laatste middel is om direct gevaar voor personen te voorkomen, dan wel wanneer hij/zij door wettelijke bepalingen of rechterlijke beslissing daartoe wordt gedwongen. Indien dit het geval is dan stelt de behandelaar, de betrokkene hiervan op de hoogte. Dit in overeenstemming met de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling, en het afwegingskader voor zijn beroepsgroep, zoals door de VIT vastgesteld.
   

 • Mocht u onverhoopt ontevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk het liefst heel graag van u zelf. Dan hoop ik in een gesprek met u het te kunnen oplossen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de VIT (www.vit-therapeuten.nl) het licentienummer is 725.21.A In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij een geschilleninstantie en dat is de SCAG (www.scag.nl). Ook ben ik ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) met als licentienummer 173121 R en val ik onder hun tuchtrecht (www.tcz.nu).
   

 • Gemaakte afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren te worden afgezegd: per telefoon 06-18756559 (eventueel voicemail) of per mail praktijkjijgroeit@gmail.com

Aanvullende algemene voorwaarden voor ouders:

 • In de oudergesprekken bespreek ik met u als ouders het verloop van de therapie. Inhoudelijke informatie over de sessies bespreek ik alleen met u na toestemming van uw kind.
   

 • Het is belangrijk voor de therapie dat de ouders relevante informatie verstrekken.
   

 • Als ouders gescheiden zijn en beide de ouderlijke macht hebben, moeten beide ouders achter de aanvraag staan en dienen dit te bevestigen met een handtekening  Ook worden ze beiden geïnformeerd over de behandeling.

Omgang met gegevens van cliënten:

Ik richt als behandelende therapeut een dossier in voor de cliënt (verplicht vanuit de WGBO). Dit dossier bevat aantekeningen over gezondheid en mogelijk over uitgevoerde onderzoeken, diagnoses en behandelingen. Indien nodig en in het belang van de behandeling, kan er informatie bij de huisarts/specialist/school worden ingewonnen en eventueel kan gedurende de behandeling, of achteraf, verslag gedaan aan de huisarts/specialist/school. Dit gebeurt alleen na overleg met en met verkregen toestemming van de cliënt of ouders/voogd.

Ik heb de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de gegevens in het dossier niet verloren gaan en niet toegankelijk zijn voor anderen. Daarmee wordt per 25 mei 2018 aangesloten op de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De gegevens uit het dossier kunnen voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 • Voor de waarnemend collega tijdens mijn afwezigheid, mocht dit noodzakelijk zijn.

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

 • Voor de financiële administratie zodat ik een factuur kan opstellen. Op de nota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u de nota eventueel kan declareren bij uw zorgverzekeraar. (naam, adres, woonplaats, geboortedatum. behandelingsdata, korte omschrijving van behandeling met prestatiecode en kosten consult).

 • Indien afgesproken voor de aanvraag van beschikkingen bij de gemeente. Hiervoor worden de volgende persoonsgegevens gebruikt: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, burgerservice-nummer, behandelingsdata, naam huisarts, verwijsbrief huisarts.

 • In het geval van intervisie, supervisie en collegiaal overleg kan zonder toestemming, maar zonder naam en toenaam, de cliënt worden besproken.

 • Correspondentie met ouders, leerkracht of andere behandelaren (van uw kind) via e-mail of post kan ook tot de behandeling van de cliënt behoren. Soms vragen we naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant is, echter we trachten dit zoveel mogelijk anoniem te doen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 20 jaar bewaard. Bij een kind gaat de termijn van 20 jaar lopen op het moment dat het kind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. De cliënt/ouder kan aangeven dat hij/zij wil dat het dossier na behandeling vernietigd wordt.

Algemene betalingsvoorwaarden voor particuliere cliënten:
 

Artikel 1.
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de therapeut en de gezaghebbenden.

Artikel 2.
De gezaghebbenden gaan akkoord met de tariefstelling van € 80,- per therapie/observatie sessie en oudergesprek. De gezaghebbenden ontvangen en betalen de nota voor therapie aan de therapeut, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 3.
Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de sessie geannuleerd worden. Bij niet-annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de therapeut gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de gezaghebbenden in rekening te brengen.

 

Artikel 4.
De door de therapeut aan de gezaghebbenden gedeclareerde kosten voor de sessie dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald.

Artikel 5.
Indien de gezaghebbenden het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum hebben
betaald, zijn zij in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist en brengt de therapeut rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang de gezaghebbenden in gebreke blijven aan hun verplichtingen te voldoen.

Artikel 6.
Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum kan de therapeut de gezaghebbenden een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van €
 12,50 aan de gezaghebbenden in rekening gebracht.

Artikel 7.
Voldoen de gezaghebbenden binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan hun verplichtingen, dan is de therapeut zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

 

Artikel 8.
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de gezaghebbenden. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van Euro 35.

 

Artikel 9.
Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de gezaghebbenden aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.

Artikel 10. 

Bij aanschaf van een compleet behandeltraject is het maximale retourbedrag de waarde van 2 basis sessies (45 min), met als prijsindicatie de prijs zoals deze was op de dag van afsluiting. 

 

bottom of page