top of page

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelende therapeute (Praktijk Jij Groeit) van uw kind een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de  WGBO.

 

Bevat aantekeningen over zijn/haar gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling van uw kind noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,

 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 

Als behandelend therapeute van uw kind heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

 

Overige communicatie: 

 • Tevens geeft u bij deze tevens toestemming om:

Middels e-mails, post of ander contact berichten naar elkaar verzenden. Het is het mogelijk dat Praktijk   Jij Groeit deze berichten bewaart. Soms vragen wij u naar persoonlijke gegevens die voor de              desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

 • Informatie op te vragen bij leerkrachten of andere behandelaars die betrokken zijn bij uw kind.

 

Tevens

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats

 • uw geboortedatum

 • de datum van de behandeling

 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld 'psychosociaal consult’ of ‘therapie’.

 • de kosten van het consult

 

Voor akkoord ouders                                       d.d.

 

 

 

Voor akkoord kind (indien ouder dan 16 jaar)     d.d.

 

bottom of page